Over ons

Uw gezondheid, onze zorg.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Health & Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om metpersoonsgegevens. Health & Sports houdt zich in alle gevallen aan detoepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrek deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Health & Sports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking vanuw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier of via ons algemene telefoonnummer.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Health & Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie tijdens de behandelperiode;
 • Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Contact met medisch professional.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Fysiotherapeutische behandeltraject

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health & Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • BSN-nummer;
 • Identificatie en nummer;
 • Huisarts;
 • Geboortedatum;
 • Voorletters;
 • Medische gegevens;

De persoonsgegevens worden door Health & Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Health & Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Verzorgen van de financiële administratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Verzorgen van loonstrookspecificatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Health & Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • BIG registratienummer;
 • AGB code;
 • KNGF lidmaatschapsnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geslacht.

De persoonsgegevens worden door Health & Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat medewerker een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie gedurende een periode voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de medische declaraties bij de desbetreffende zorgverzekeraar;
 • Het verzorgen van het klanttevredenheidsonderzoek bij Qualiview;
 • Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist;
 • Het opvragen van verzekering bij vecozo.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Health & Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gratis inloopspreekuur

Gratis pijnadvies tijdens ons gratis inloopspreekuur zonder doorverwijzing van uw arts. Bekijk ons gratis inloopspreekuur

gratis inloopspreekuur health & sports

Gratis inloopspreekuur bij een fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts

Loop je al een tijdje rond met vragen over een pijn of heb je behoefte aan het advies van een fysiotherapeut? bekijk ons gratis inloopspreekuur.